DGI Huset Aarhus skal være et sted, som er rart at være. Det betyder, at vores medlemmer og andre brugere af huset skal tage hensyn til hinanden, og anvisninger fra DGI Huset Aarhus´ personale skal altid følges.

Ønsker du at spise efter endt træning, eller mens du venter på at komme til træning, henviser vi til vores café, som har et bredt udvalg af sunde, grove og grønne retter. Det er ikke tilladt selv at medbringe madvarer i DGI Huset Aarhus.

Alkohol må kun indtages i caféområdet, hvis det er købt i DGI Husets café eller i forbindelse med et privat arrangement, som DGI Husets café står for.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol under træning eller aktivitet i DGI Husets idrætsfaciliteter, ligesom det ikke er tilladt at møde ind til træning eller aktiviteter under påvirkning af alkohol.

Regler og retningslinjer er ophængt i DGI Husets foyer, og henvisninger fra DGI Husets personale skal følges. Følges henvisningerne ikke, kan det medføre bortvisning.

Medlemsbetingelser

Betingelser og retningslinjer for klippekortsbrugere og medlemmer med månedsmedlemskaber

Månedsmedlemskaber og klippekort er digitalt baseret, og købes via hjemmesiden eller i DGI Husets reception.

Når købet er gennemført, vil medlemmet modtage et medlemsnummer og en pinkode, hvilket skal anvendes til at foretage bookinger.

Det er muligt at booke sig på aktiviteter via nettet eller på tilmeldings-skærme i DGI Huset.

Clip'n'fit

Som bruger af vores fleksible motionstilbud skal man være månedsmedlem eller have et klippekort – det er også muligt at betale kontant for en enkelt træning.
1 - Generelle regler for klippekortsbrugere og månedsmedlemmer

 §1 Medlemsoplysninger:

Sker der ændringer i stamoplysningerne vedrørende navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt bankoplysninger, skal dette meddeles til DGI Huset. Det er medlemmets ansvar, at DGI Huset har de korrekte stamoplysninger.

§2 Betaling:

Deltagelse i idrætsaktivitet er momsfri og dermed er medlemskabet momsfrit. 

Klippekort/medlemskaber købt online kan refunderes op til 14 dage efter købsdato, hvis ydelsen ikke har været benyttet.

§3 Tilmelding:

Månedsmedlemskab/klippekortmedlemskab giver medlemmet mulighed for at booke træning op til 4 uger frem og have op til 6 bookinger.

Tilmelding / framelding foregår online via DGI Husets bookingsystem.

Stk. 3.1 Venteliste

Hvis medlemmet ønsker at booke sig ind på et allerede fuldt hold, kan man tilmelde sig en venteliste.
Hvis der bliver plads på holdet grundet andres afmelding, og medlemmet har tilmeldt sig vores automatiske sms/mail-service, vil medlemmet modtage en besked, der informerer om at medlemmet nu er holdsat. Man skal derfor sikre sig at man har opdateret sine kontaktdata på sin profil, og at man har opsat profilen med den ønskede varslingsfrist i ft at blive tilmeldt hold fra ventelisten.

Vær opmærksom på at når man rykker fra ventelisten og ind på aktiviteten, er man tilmeldt aktiviteten, og derfor skal følge regler for fremmøde registrering, framelding etc. Ansvaret for at holde sig orienteret, ligger hos medlemmet selv.

§4 Umyndige medlemmer og aldersgrænse:

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab/klippekort kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Aldersgrænse for deltagelse på fitness og holdtræning er 15 år med undtagelse af familierettede aktiviteter, hvor børn har adgang med voksne, samt på KidFit-produkter for 10-15 årige.

§5 Ansvar og ordensreglement:

Al træning i DGI Husets regi sker på eget ansvar. Alle medlemmer skal følge DGI Huset generelle ordensreglement. Det generelle ordensreglement findes på DGI Huset Aarhus´ hjemmeside. Anvisninger fra DGI Husets personale skal følges. Overtrædelse kan medføre bortvisning. 

§6 Helbredstilstand og personskade:

Et medlem er ansvarligt for egen helbredstilstand og for at sikre at denne tillader deltagelse i motionsaktiviteterne. Medlemmet er selv ansvarligt for personskade som følge af ulykke, mangelfuld handling eller uheld begrundet i andre medlemmers handlinger. DGI Huset Aarhus er forsikret og følger gældende dansk lovgivning for erstatningsret, hvis der sker skader på medlemmet som følge af ødelagt udstyr.

§7 Doping:

DGI Huset Aarhus får uanmeldte besøg af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører øjeblikkeligt. En positiv prøve medfører udelukkelse på 2 år fra træning i DGI Huset Aarhus.

§8 Varsling af ændring i medlemsvilkår:

Væsentlige ændringer i medlemsvilkårene og betingelser varsles med 60 dage. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af ændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter gældende procedure beskrevet under bestemmelse ’B.1 PBS-medlemskaber’ i ’Afsnit 2 – Regelsæt for månedsmedlemskaber’. DGI Huset forbeholder sig ret til at foretage almindelige/sædvanlige ændringer i eks. åbningstider, udstyr og holdplan, samt foretage force majeure aflysninger uden at der ydes kompensation til månedsmedlemmer. 

§ 9 Ved aflysning af træning fra DGI-Husets side

DGI Huset tilstræber at undgå aflysninger. Hvis DGI Huset af akutte årsager må aflyse træningen, bliver der udsendt en mail / SMS til de tilmeldte på holdet. Man bør derfor sørge for at holde sine kontaktoplysninger opdaterede.
DGI Huset er ikke erstatningspligtig, hvis hold må aflyses med kort varsel, men vil forsøge at tilbyde fremmødte adgang til anden træning. Holdplanen kan lejlighedsvis blive ændret, hvis der er andre events i DGI Huset. Dette betragtes ikke som en aflysning, da holdet i givet fald ikke er oprettet i bookingsystemet.

§10 Medlems udelukkelse:

Ved grov misligholdelse af medlemskabet kan DGI Huset opsige enhver aftale uden yderligere varsel, og der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsbetalingen eller klippekortet.

2 - Regelsæt for månedsmedlemskaber

A. Definition

Månedsmedlemskaber er personlige, og må ikke benyttes af andre end medlemmet.

Misbrug af medlemskabet vil medføre lukning af medlemskabet uden erstatning.

A.1. Adgang til hold

Medlemskaber giver adgang til holdtræning og styrketræning. Det giver ikke adgang til deltagelse i klatring, familiehold, indefodbold, badminton og KidFit-produkter. 

For at undgå tomme pladser / overbooking på holdene, skal man møde frem til de aktiviteter, som man har tilmeldt sig. Og man skal ankomstregistrere sig med sit magnetkort ved fremmøde.
Frameldinger, med månedsabonnement, til holdtræning eller venteliste, skal ske senest 2 timer før aktivitetens starttidspunkt.

B. Medlemskaber

B.1 Automatisk fornyede medlemskaber

Automatisk fornyede medlemskaber er et løbende medlemskab, hvor betalingen trækkes månedligt via automatisk korttræk. Medlemskabet fortsættes automatisk indtil det opsiges. Man kan oprette et automatisk fornyet medlemskab online eller ved henvendelse i DGI Huset Aarhus. Ved oprettelse betales kontant for løbende måned plus den følgende måned, hvorefter aftalen kan overgå til automatisk korttræk. Det er medlemmets eget ansvar at tilmelde sit betalingskort, og sikre at betalingskortet bliver korrekt opdateret. Betales det løbende medlemskab for sent, lukkes medlemskabet indtil DGI Huset har modtaget det tilgodehavende beløb.

Automatisk fornyede medlemskaber kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned*. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. e-mail til info@dgi-huset.dk  eller ved at logge ind på ens side med medlemsnummer og adgangskode.

Ved opsigelse af medlemskabet, trækkes det skyldige beløb fra det registrerede betalingskort jf. DGI Huset Aarhus’ opsigelsesbetingelser.
Efter endt opsigelsesperiode vil DGI Huset Aarhus ikke opkræve yderligere beløb, medmindre der foreligger tidl. ubetalte fakturaer. 

*Undtagelse: medlemskabet kan ikke opsiges samtidig med at det i hele eller dele af opsigelsesperioden er sat i bero.

Der vil blive fremsendt bekræftelse på opsigelsen pr. mail fra DGI Husets side med registrering af udmeldelsestidspunkt jævnført betingelser for opsigelse.

Modtages denne bekræftelse ikke hos medlemmet inden 3 hverdage, skal medlemmet kontakte DGI Huset for at sikre at mail om udmeldelse er modtaget i DGI Huset.

Det er medlemmets ansvar at sikre at der foreligger en accept fra DGI Huset på opsigelsen.

B.2. Kontante medlemskaber

Du kan købe medlemskab kontant i receptionen for en måned ad gangen.

Kontante månedsmedlemskaber ophører automatisk 30 dage efter købet.

Et nyt kontant medlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris, som er højere end et løbende månedsmedlemskab.

B.3 Rabat aftaler

Medlemmer med gyldigt studiekort eller medlemmer med firmaaftaler, skal ved aktivering af medlemskab med rabat fremvise gyldig dokumentation for studie/ansættelse. Medlemmet skal på foranledning af DGI Huset kunne fremvise dokumentation. Ved manglende dokumentation lukkes medlemskabet.
Ved ophør af studium / ansættelse er medlemmet forpligtet til straks at orientere DGI Huset om dette. 

C. Medlemskort til månedsmedlemmer

Medlemskabet kan ikke benyttes, før medlemskortet er aktiveret. 

Medlemmer skal ankomstregistrere sig med magnetkort inden træningen starter på et hold. 

Ved kontant køb udleveres medlemskortet med det samme.

Ved online køb skal medlemmet efterfølgende henvende sig i DGI Huset Aarhus før første træningstid for at få udleveret og aktiveret magnetkortet.

Ankomstregistreringen foretages ved touch-skærmene i indgang A og indgang B.
Mister eller beskadiger man sit magnetkort, kan medlemmet købe et nyt magnetkort i DGI Huset Aarhus til gældende pris.

Det er medlemmets ansvar at have et gyldigt og brugbart magnetkort som virker til registrering ved ankomst.

Ved manglende ankomstregistrering opkræves automatisk et gebyr på 30,- via automatisk korttræk, hvis medlemmets kort er registreret, og hvis medlemskabet er købt kontant for en måned, fratrækkes 3 dage fra gyldighedsperioden.

D. Prisstigninger

Prisstigninger annonceres minimum 60 dage før de træder i kraft.

Ønsker et månedsmedlem herefter ikke at opretholde sit medlemskab som følge af prisændringerne, kan medlemskabet opsiges som beskrevet under afsnittet ’ Automatisk fornyede medlemskaber’.

E. Pause i månedsmedlemskab

Et månedsmedlemskab kan stilles i bero én gang pr. kalenderår*

*Undtagelse: medlemskabet kan ikke stilles i bero, hvis medlemskabet er opsagt i hele eller dele af den ønskede bero-periode.

Pausen skal være sammenhængende og kan maksimalt være på 3 måneder, og der opkræves et mindre administrationsgebyr for at stille medlemskabet i bero.

DGI Huset skal have minimum 8 dages varsel forud for en pause-periode.

Medlemskabet fortsætter automatisk, når pauseperioden udløber, og DGI Huset sender ingen service mail til medlemmet, når bero perioden udløber.

Hvis du ønsker at sætte dit medlemskab i bero, skal du henvende dig skriftligt pr. e-mail til info@dgi-huset.dk.

Der vil blive fremsendt bekræftelse på bero-perioden pr. mail fra DGI Husets side med registrering af pauseperioden.

Modtages denne bekræftelse ikke hos medlemmet inden 3 hverdage, skal medlemmet kontakte DGI Huset for at sikre at mail om bero er modtaget i DGI Huset.


Det er medlemmets ansvar at sikre at der foreligger en accept fra DGI Huset på registrering af bero. 

3 – Regelsæt for klippekorts medlemmer
F. Definition:

Klippekortet må benyttes af flere personer ud over medlemmet. Hvis der er flere personer, der benytter det samme klippekort, hæfter købspersonen for de øvrige brugeres ansvar. Alle brugerne skal overholde reglerne i gældende regelsæt for deltagelse i DGI Husets fleksible motionstilbud.  

G. Udløb:

Klippekortet har en gyldighed på 2 år. Ved fornyet køb af klip på kortet, vil det være seneste salgsdato, der er gældende udløbsdato for alle resterende klip på klippekortet.

H. Brug af klippekortet:

Med klippekortet kan medlemmet booke træning op til 4 uger frem og have op til 6 bookinger.

Der trækkes som regel 1 eller 2 klip pr. tilmelding afhængig af tilbuddets art. Der kan også i særtilfælde være tale om events/andre tilbud til særpris – dette vil i givet fald fremgå klart i fm godkendelse af reservationen.

Klippekortet giver adgang til alle fleksible motionstilbud inkl. styrketræning i DGI Huset. Kortet kan i særtilfælde også benyttes til andre formål som adgang til foredrag, tilbud i caféen etc. Disse tilbud vil i givet fald blive annonceret ud gennem bookingsystemet, og tilmelding foregår på samme vis som ved reservation til de fleksible motionstilbud. 

Klippekortet giver ikke adgang til fitnessområdets omklædningsrum og saunafaciliteter. 

Klippekort købt online kan refunderes op til 2 uger efter købsdato, hvis kortet ikke har været benyttet.

Dette regelsæt er gældende for alle køb af klippekort og enkeltklip – her under også for køb af en prøvetime. 

I. KidFit

KidFit-klippekortet er DGI Huset træningstilbud til unge i alderen 10-15 år.

KidFit-medlemmer kan udelukkende træne på KidFit-hold.

J. Afmelding af reservation

Er et klippekort-medlem forhindret i at benytte en reservation, skal der meldes afbud senest 8 timer før starttidspunktet. Sker dette rettidigt, tilbageføres klippet automatisk til medlemmets klippekort. Overholdes ovenstående tidsfrist ikke, er klippet gået tabt.  

Aflyser DGI Huset en aktivitet, vil benyttede klip blive tilbageført automatisk til medlemmets klippekort.

K. Manglende fremmøde

Hvis man er tilmeldt en aktivitet og ikke møder op, vil klippet/klippene være mistede.

Clip’n’fit i DGI Huset Aarhus – Medlemsbetingelser – gældende pr. 16.09. 2015.

Opsigelse

NETSmedlemskaber kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned*. Du kan opsige dit abonnement ved at logge ind på hjemmesiden, eller ved at sende en mail til info@dgi-huset.dk.

 * Undtagelse: medlemskabet kan ikke opsiges samtidig med at det i hele eller dele af opsigelsesperioden er sat i bero.

Der vil blive fremsendt bekræftelse på opsigelsen pr. mail fra DGI Husets side med registrering af udmeldelsestidspunkt jævnført regler for opsigelse. Modtages denne bekræftelse ikke hos medlemmet inden 3 hverdage, skal medlemmet kontakte DGI Huset for at sikre at udmeldelsen er modtaget i DGI Huset. Det er medlemmets ansvar at sikre, der foreligger en accept fra DGI Huset på opsigelsen.

Bliv en del af fælleskabet

DGI-Huset tilbyder en varieret holdplan med over 80 hold om ugen.