Regelsæt for selskabsarrangementer, kurser og konferencer i DGI Huset Aarhus

Anullering
Selskabsarrangement – afbestilling i tide

§1

Afbestilling af et selskabsarrangement på

• 12 personer og derover, skal rettidigt ske skriftligt senest fire uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

• under 12 personer skal rettidigt ske skriftligt senest to uger inden dato for afviklingen af det bestilte arrangement.

 

Selskabsarrangement - krav på godtgørelse

§2

Ved afbestilling af hele selskabsarrangementet eller reduktion på mere end 10 pct.

• til og med 6 døgn før afvikling af det bestilte arrangement kan DGI Huset Aarhus kræve en godtgørelse, der svarer til 50 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

• senere end 6 døgn før afviklingen af det bestilte arrangementet kan DGI Huset Aarhus kræve en godtgørelse, der svarer til 75 pct. af prisen for de afbestilte ydelser.

 

Kurser, møder, konferencer og idrætslokaler – afbestilling i tide

§3

Afbestilling af hele kurset/konferencen kan rettidigt ske skriftligt senest 6 uger før dettes afholdelse. Enhver form for reduktion i kurset/konferencen på op til 35 pct. - herunder i antallet af mødedeltagere, tidsrum m.v. – skal rettidigt ske skriftligt senest 3 uger, før kurset/konferencen finder sted.

 

Kurser, møder, konferencer og idrætslokaler – krav på godtgørelse

§4

Ved afbestillingen senere end 6 uger, før kurset/konferencen skulle finde sted, kan DGI Huset Aarhus kræve en godtgørelse, der svarer til 65 pct. af prisen for de bestilte ydelser.

Ved reduktion på mere end 35 pct. i antallet af deltagere eller ved reduktion senere end 3 uger før, kurset/konferencen skal finde sted, kan DGI Huset Aarhus vælge:

• at betragte hele kurset/konferencen som afbestilt og kræve en godtgørelse, der svarer til 65 pct. af prisen for de oprindeligt bestilte ydelser, eller

• at gennemføre kurset/konferencen med fuld betaling for enhver reduktion, der ikke er meddelt DGI Huset Aarhus rettidigt på skrift.

 Annulleres / ændres der med mindre end 8 dages varsel, skal det fulde beløb for arrangementet betales - inklusive eventuelle ydelser og madbestillinger.

 

§5

DGI Huset Aarhus kan ved forevisning af regning kræve, at gæsten ved rettidig afbestilling betaler for ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, kontorartikler, apparatur og lignende.

 

§6

Ved manglende fremmøde (no show) har DGI Huset Aarhus krav på at tage fuld pris for hele kurset/konferencen.

 

Generelle regler for bekræftelse og afbestilling

§7

For at aftalen kan bevises, bør reservationen altid foreligge enten i form af en ordrebekræftelse eller i form af en reservationsaftale.

§8

Enhver afbestilling eller ændring i den oprindelige bestilling bør ske skriftligt og rettidigt i henhold til de gældende tidsfrister for det pågældende arrangement.

 

Reservationsgebyr og depositum

§9

Når reservationen foreligger, kan gæsten forvente at skulle betale et reservationsgebyr efter nærmere aftale. Gebyret vil blive trukket fra ved den endelige afregning, men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.

Depositum fratrækkes den endelige afregning og tilbagebetales ved rettidig afbestilling.

 

Tabsbegrænsning

§11

DGI Huset Aarhus har til enhver tid lov til at søge et eventuelt tab begrænset ved at udleje de bestilte lokaler til anden side. Såfremt DGI Huset Aarhus stiller krav om godtgørelse for forsinket afbestilling, kan gæsten kræve bevis for, at udlejning til anden side ikke har fundet sted.

 

Aflysning eller omplacering

§12

I tilfælde af at DGI Huset Aarhus aflyser eller omplacerer, kan gæsten kræve at blive holdt skadesløs for samtlige dokumenterede ekstra omkostninger, gæsten får herved.

§13

Såfremt gæsten ønsker enten at reklamere over arrangementet eller rejse krav om godtgørelse, skal det meddeles DGI Huset Aarhus snarest muligt efter, at arrangementet er eller skulle have fundet sted.

 

Force majeure

§14

Ved helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.

Voldgift

§15

Uoverensstemmelser i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af disse bestemmelser afgøres ved voldgift, jf. lov om voldgift.

Den part, der ønsker sagen for voldgift, indgiver begæring herom til HORESTA, der efter at have modtaget begæringen snarest muligt udpeger en voldgiftsmand til at repræsentere hotellet eller restauranten m.v. Senest 14 dage efter, at den anden part har fået meddelt, at den pågældende voldgiftsmand er udpeget, skal den anden part udpege sin egen voldgiftsmand. Overholdes fristen ikke, er HORESTA berettiget til at udpege begge voldgiftsmænd. Voldgiftsmændene udpeger selv en uvildig opmand, der skal være jurist.

 

 

 

Regler for annullering og ændringer

Lejeren kan skriftligt annullere eller ændre bookinger for enkeltstående arrangementer med 6 ugers varsel uden beregning.

Læs mere herom her.

DGI Huset kan annullere godkendte bookinger med kort varsel i tilfælde af force majeure (herunder uforudset reparationsarbejde). I enkeltstående tilfælde kan DGI Huset annullere med 14 dages varsel grundet andet arrangement i huset.

Opdateret af DGI Huset Aarhus 11-03-2020

Bliv en del af fælleskabet

DGI-Huset tilbyder en varieret holdplan med over 100 hold om ugen.